iV64 handheld music

iv64 coming soon!

iv64 is here sooner than you might expect.
See below all available posts about iV64 already launched.

Why?

Why nut?

iV64 handheld music
an iV64 image

iV64 links

What does iV64 mean?

Six four cords

iV64 on Youtube

Another iV64 on Youtube, recorded with a CAM

This iV64 on Youtube Sounds really good

iV64 progression

Here’s a Youtube video on iV64 progression

Great acoustic rhytm with this iV64

Want to know more about iv64?

iV64 was even in The Bible, here’s proof:

INLEIDING. 1. De tijd, waarin Ezechiël optrad. – Het geboortejaar van Ez, zal wel liggen in het derde vierendeel der 7e eeuw vóór Christus. Hij is een jongere tijdgenoot van Jeremia; vgl. v. RAVESTEYN, [eremia I, Inleiding, 1 en zie § 9 dezer Inleiding: De Chronologie. Ongetwijfeld heeft hij J osia gekend (640-609), den kleinzoon van Manasse, gedurende wiens lange regeering (692-641) Juda uiterlijk en innerlijk onder Assyrischen invloed gekomen was, den zoon van Amon (641-640), die in Manasse’s spoor wandelde. Toen werden heilige boomstammen en steenen vereerd, Baäl en Asjera, de zon en het heir des hemels gediend, kinderoffers gebracht en gaf het volk zich over aan de gewijde prostitutie. Maar J osia liet zich al ras leiden door de profetisch gezinden, die luisterden naar mannen als Zefanja en Jeremia (628). Omstreeks 623 had eene ingrijpende hervorming plaats op grond van het in den tempel gevonden wetboek, 11 Kon. 22 en 23; 11 Kron. 34. De afgodsbeelden verdwenen, de dienst op de hoogten stond stil, de losbandige en wreede natuurdienst werd niet geduld. Ez. 8 teekent ons, hoe het na 597 en misschien al eerder in den tempel gesteld was; vóór Josia’s optreden zal het wel ongeveer eender geweest zijn : 20 : 26; J er. 19 : 13; 32 : 29; Zef. 1: 5. Maar nu zou er wezen één heiligdom met één vroom priestergeslacht. J osia werd bij deze reformatie gesteund door den staatkundigen voorspoed, welke hem ten deel viel, doordat Assyrië hoe langer hoe meer ineen zonk door den afval van Medië en Egypte, door de invallen der Scythen, HERODOTUS, I 103 vv.; IV 64, en de aanvallen der verbonden Chaldeën en Meden. In 612 werd Ninevé veroverd door Nabopolassar en Cyaxares. Zoo had J osia een zeker gezag ook in ’t gebied van Noord-Israël, zooals blijkt uit zijn verwoesten van ’t altaar te Bethel, maar ook uit den slag, dien hij den Farao Necho in 609 bij Megiddo leverde. Necho (609-594) ondersteunde den Assyrischen usurpator Assur-uballit, om zoo meester te worden van Syrië en Palestina, dat in oude tijden ook onder Egypte stond. Daarbij verloor Josia echter het leven, 11 Kon. 23 : 29, en na zijn dood gaat het snel naar beneden met Juda.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *